Notis mengenai Data Peribadi dikeluarkan selaras dengan keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) kepada semua individu yang berurusan dengan SeriouslyTakaful.com (“Orang Relevan”), yang data peribadi telah dan/atau mungkin akan dikumpulkan pada masa depan. lstilah “data peribadi” merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Orang Relevan dari mana mereka boleh dikenal pasti dan termasuklah apa-apa data peribadi sensitif dan ungkapan pendapat tentang mereka.
 

1. Koleksi data peribadi

Dalam usaha untuk menyediakan atau menawarkan untuk menyediakan kemudahan / perkhidmatan / produk daripada SeriouslyTakaful.com kepada Orang Relevan , adalah perlu bagi Orang Relevan untuk membekalkan SeriouslyTakaful.com dengan data peribadi tentang diri mereka sendiri atau orang yang dinamakan dalam permohonan atau cadangan Orang Relevan untuk kemudahan / perkhidmatan / produk . Data peribadi yang mungkin dikutip dari Orang Relevan termasuk nama Orang Relevan, nombor kad pengenalan / pasport (jika Orang Relevan bukan warganegara Malaysia ), alamat, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat pekerjaan , maklumat kewangan, maklumat peribadi termasuk maklumat perubatan, maklumat mengenai saudara-mara terdekat Orang Relevan dan maklumat peribadi tentang saudara-mara terdekat itu dan jika berkenaan, maklumat mengenai pengarah, pemegang saham , penandatangan yang diberi kuasa Orang Relevan atau mana-mana orang lain yang ditentukan oleh SeriouslyTakaful.com berkaitan dengan peruntukan kemudahan / perkhidmatan / produk, termasuk maklumat peribadi mengenai orang-orang tersebut. Data peribadi tersebut mungkin akan dibekalkan oleh Orang Relevan atau waris Orang Relevan atau boleh didapati oleh SeriouslyTakaful.com daripada sumber-sumber yang boleh didapati secara umum, daripada rekod SeriouslyTakaful.com yang sedia ada, dari mana-mana professional kesihatan atau pertubuhan atau makmal, daripada mana-mana agensi rujukan kredit atau dari mana-mana sumber lain yang SeriouslyTakaful.com fikirkan sesuai.
 

2. Akibat tidak menyediakan data peribadi

Jika Orang Relevan tidak memberikan data peribadi yang SeriouslyTakaful.com telah nasihatkan sebagai wajib atau yang perlu diberikan, ini boleh mengakibatkan SeriouslyTakaful.com tidak dapat menyediakan kemudahan / perkhidmatan / produk yang dipohon atau dicadangkan.
 

3. Tujuan pengumpulan data peribadi

SeriouslyTakaful.com menghormati kerahsiaan data peribadi Orang Relevan dan data peribadi yang diberikan oleh Orang Relevan akan digunakan atau diproses oleh SeriouslyTakaful.com atau bagi pihaknya bagi maksud yang berikut :

 1. operasi harian perkhidmatan insurans yang diberikan kepada Orang Relevan termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  1. pemprosesan dan menilai permohonan Orang Relevan;
  2. memberikan dan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan produk insurans;
  3. menyiasat dan memproses tuntutan;
  4. invois dan mengutip sumbangan; dan
  5. menghubungi Orang Relevan untuk apa-apa maksud yang tersebut di atas,
 2. menjalankan prosedur “matching”;
 3. memastikan kepercayaan kredit berterusan Orang Relevan;
 4. penyelidikan, merekabentuk , melancarkan perbankan, kewangan, perkhidmatan insurans atau barangan yang berkaitan untuk kegunaan Orang Relevan dan memantau peruntukan, operasi dan penggunaan perkhidmatan atau produk itu;
 5. perkhidmatan pemasaran (termasuk pemasaran langsung), produk, bahan bahan publisiti dan perkara lain;
 6. menentukan amaun yang terhutang kepada atau oleh Orang Relevan;
 7. penguatkuasaan kewajipan Orang Relevan, termasuk tanpa had koleksi jumlah tertunggak daripada Orang Relevan;
 8. mematuhi kewajipan, keperluan atau perkiraan bagi mendedahkan dan menggunakan data yang berkenaan dengan SeriouslyTakaful.com atau yang dijangka mematuhi mengikut:
  1. mana-mana undang-undang mengikat atau yang berkenaan kepadanya di dalam atau di luar Malaysia yang sedia ada pada masa ini dan pada masa hadapan;
  2. apa-apa garis panduan atau panduan yang diberikan atau dikeluarkan oleh mana­ mana penguatkuasaan undang-undang, peraturan, kerajaan, cukai atau pihak berkuasa lain atau badan-badan kawal selia sendiri atau industri atau persatuan pembekal perkhidmatan insurans dalam atau di luar Malaysia yang sedia ada pada masa ini dan pada masa akan datang;
  3. apa-apa komitmen atau kontrak yang ada pada masa sekarang ini atau pada masa hadapan dengan penguatkuasaan undang-undang, peraturan, kerajaan, cukai atau pihak berkuasa lain atau badan-badan kawal selia sendiri atau industri atau persatuan pembekal perkhidmatan insurans tempatan atau asing yang dikenakan ke atas SeriouslyTakaful.com oleh sebab perniagaannya atau kepentingan lain atau aktiviti­ aktiviti yang berkaitan dengan bidang kuasa peraturan, kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain, atau badan-badan atau persatuan kawal selia sendiri atau industri yang berkaitan, sama ada tempatan atau asing;
 9. mematuhi apa-apa kewajipan, keperluan, dasar, prosedur, langkah-langkah atau perkiraan bagi perkongsian data dan maklumat di dalam Kumpulan Hong Leong dan / atau mana-mana kegunaan lain data dan maklumat mengikut apa-apa program di seluruh kumpulan untuk mematuhi sekatan atau pencegahan atau pengesanan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau aktiviti-aktiviti lain menyalahi undang-undang;
 10. bagi membolehkan pihak untuk menilai apa-apa penyerahhakan, pemindahan, penyertaan, sub-penyertaan dan / atau novasi hak dan / atau obligasi SeriouslyTakaful.com, sama ada sebenar atau yang dicadangkan;
 11. bagi membolehkan pengurusan, pembangunan dan pentadbiran tenaga agensi SeriouslyTakaful.com;
 12. peruntukan rujukan (pertanyaan status);
 13. untuk membolehkan SeriouslyTakaful.com, syarikat-syarikat berkaitan dan / atau berkaitan SeriouslyTakaful.com, pembekal perkhidmatan dan rakan perniagaan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka;
 14. untuk audit dan pengurusan risiko;
 15. bagi apa-apa pemindahan atau pemindahan yang dicadangkan tentang mana-mana bahagian kepentingan, kewajipan, perniagaan dan / atau operasi SeriouslyTakaful.com;
 16. bagi apa-apa maksud lain sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang atau dengan keizinan Orang Relevan;
 17. untuk tujuan penilaian dan usaha wajar;
 18. berkaitan dengan penstrukturan atau penyusunan semula korporat termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggabungan, pemerolehan, penyahlaburan, pengukuhan, penyatuan, usaha sama, pembentukan perkongsian, pembubaran sukarela dan pengambilalihan; dan
 19. bagi segala maksud lain yang bersampingan dan berkaitan dengan mana-mana yang tersebut di atas.

4. Pendedahan data peribadi

Data peribadi yang diberikan oleh Orang Relevan atau yang akan disediakan oleh Orang Relevan yang berkenaan dengan kemudahan / perkhidmatan / produk boleh didedahkan oleh SeriouslyTakaful.com kepada parti-parti berikut, di dalam atau di luar Malaysia :

 1. mana-mana institusi kewangan yang memberikan atau berhasrat untuk memberikan apa-apa kemudahan kredit / pembiayaan kepada Orang Relevan, Biro Kredit Pusat atau mana-mana biro kredit pusat yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, Cagamas Berhad, Sistem Maklumat Cek Tidak Sah Laku, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan maklumat tersebut, pihak berkuasa / agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia dan / atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh undang-undang atau mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan / atau pihak berkuasa kawal selia dan / atau mana-mana persatuan industri yang berkaitan;
 2. mana-mana pengendali takaful, pengendali takaful semula, syarikat pembrokeran Takaful dan mana-mana persatuan atau persekutuan pengendali takaful, pengendali takaful semula, syarikat-syarikat pembrokeran takaful (sama ada atau tidak berpangkalan di Malaysia);
 3. mana-mana orang di bawah kewajipan kerahsiaan kepada SeriouslyTakaful.com atau kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan atau yang bergabung dengan SeriouslyTakaful.com;
 4. syarikat yang berkaitan dengan atau yang bergabung dengan SeriouslyTakaful.com (sama ada syarikat tersebut beroperasi di Malaysia atau di tempat lain);
 5. mana-mana penyedia jaminan Orang Relevan atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan kemudahan / perkhidmatan / produk dipohon atau dicadangkan itu;
 6. juruaudit SeriouslyTakaful.com, peguam cara dan / atau ejen lain, dan doktor, pakar perubatan, hospital dan klinik yang berkaitan dengan kemudahan / perkhidmatan / produk SeriouslyTakaful.com;
 7. penasihat profesional, penasihat perubatan, penyiasat tuntutan, pembekal perkhidmatan, nomini, ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang terlibat dalam penyediaan kemudahan / produk / perkhidmatan kepada atau oleh SeriouslyTakaful.com dan syarikat-syarikat berkaitan atau bersekutu dengannya;
 8. mana-mana orang atau syarikat yang kepadanya SeriouslyTakaful.com menyerahhakkan atau bercadang untuk menyerahhak, pemindahan atau bercadang untuk memindahkan, novasi atau bercadang untuk novasi, mana-mana bahagian kepentingan, obligasi, perniagaan atau operasi;
 9. mana-mana pihak ketiga institusi kewangan, syarikat insurans, pengendali takaful, syarikat kad kredit, sekuriti dan pembekal perkhidmatan;
 10. mana-mana penyedia perkhidmatan luar (termasuk tetapi tidak terhad kepada pusat penghantaran, syarikat-syarikat telekomunikasi, telepemasaran dan ejen jualan langsung, pusat panggilan, syarikat pemprosesan data dan syarikat-syarikat teknologi maklumat) yang SeriouslyTakaful.com menggaji bagi maksud yang dinyatakan dalam perenggan 3(e) di atas;
 11. mana-mana nomini, pemegang amanah, pemegang amanah bersama, depositori sekuriti pusat atau pendaftar, penjaga, ejen hartanah, peguam atau orang lain yang terlibat dengan penyediaan perkhidmatan atau produk oleh salah satu ahli Kumpulan Hong Leong kepada Orang Relevan;
 12. mana-mana agensi rujukan kredit atau agensi kutipan hutang;
 13. mana-mana orang yang SeriouslyTakaful.com diwajibkan dibawah undang-undang, kerajaan atau kawal selia yang berkenaan untuk membuat pendedahan kepada; atau kepada mana-mana orang lain yang memerlukan data peribadi untuk menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam tujuan di atas.

5. Ketepatan data peribadi

Untuk membantu SeriouslyTakaful.com menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada Orang Relevan, sila pastikan bahawa data peribadi Orang Relevan tersebut seperti butiran kenalan, termasuk alamat rumah dan pejabat Orang Relevan, nombor telefon (termasuk nombor telefon bimbit), alamat e-mel dan lain-lain maklumat berdaftar dengan SeriouslyTakaful.com adalah terkini.
 

6. Hak untuk akses dan data peribadi yang tepat

Jika orang yang berkaitan ingin meminta akses atau pembetulan data peribadi Orang Relevan yang dipegang oleh SeriouslyTakaful.com, sila hubungi SeriouslyTakaful.com dengan:

 1. mengakses laman web SeriouslyTakaful.com di www.SeriouslyTakaful.com.com.my; atau
 2. menghantar permintaan Orang Relevan kepada Data Protection Officer SeriouslyTakaful.com di +6011 5965 1013 (nombor telefon) atau atau melalui e­ mel kepada support@seriouslytakaful.com
 3. Sebarang pertanyaan atau aduan juga perlu dialamatkan kepada Data Protection Officer.
   

7. Maklumat lain

Jika Orang Relevan tidak mahu SeriouslyTakaful.com menggunakan data peribadi beliau untuk pemasaran langsung seperti yang dinyatakan di atas, sila beritahu SeriouslyTakaful.com secara bertulis. Tiada yuran akan dikenakan.

SeriouslyTakaful.com boleh meminda Notis Data Peribadi ini pada bila-bila masa melalui pemberitahuan di laman web SeriouslyTakaful.com atau apa-apa cara yang sesuai yang ditentukan oleh SeriouslyTakaful.com.