HOW IT WORKS

Lihat bagaimana
kami bekerja

 

Kerjaya sebagai Islamic Financial Advisor Representative (IFAR) adalah tertakluk kepada Islamic Finacial Service Act (IFSA) 2013 dan dipantau oleh Bank Negara.

1. Apakah perbezaan antara IFAR dan ejen takaful?

IFAR adalah pihak yang memberikan khidmat nasihat kewangan kepada pelanggan berdasarkan keperluan kewangan pelanggan termasuk produk Takaful. Mereka menawarkan lebih daripada satu produk-produk Takaful dari pelbagai Pengendali Takaful Keluarga yang paling sesuai dengan keperluan anda.

Manakala Ejen Takaful mewakili Operator Takaful dan semestinya mereka menawarkan produk Takaful yang dikeluarkan oleh Pengendali Takaful tersebut.

2. Apakah hubungan antara laman sesawang Seriouslytakaful.com dan ASWA Advisory Sdn Bhd?

Seriouslytakaful.com adalah laman sesawang yang bernaung di bawah ASWA Advisory Sdn Bhd yang memfokuskan kepada khidmat produk dan kesedaran kepentingan Takaful Keluarga dan Takaful Motor. Operasi laman sesawang ini (khidmat nasihat termasuk online quotation) dilakukan secara professional oleh pasukan IFAR yang berkerja dengan ASWA Advisory Sdn Bhd.

3. Siapakah ASWA Advisory Sdn Bhd?

ASWA Advisory Sdn Bhd (ASWA) adalah sebuah syarikat konsultan bumiputera bertauliah  dalam bidang kewangan islam dari Bank Negara Malaysia (approved islamic financial advisor) yang menawarkan khidmat pelbagai perancangan kewangan islamik termasuk Takaful Keluarga. CEO syarikat adalah Tn Hj Norazizone B Norhan dan Pengarah Syarikat adalah En Mohamed Shahreza.

4. Apakah maksud seriouslytakaful?

Kami percaya budaya tolong-menolong (yang diterjemahkan dalam bahasa Arab iaitu Takaful) yang disemai dikalangan masyarakat islam dapat meyelesaikan banyak masalah kewangan semasa. Kami  bersemangat untuk menyuburkan semula budaya ini supaya anda boleh merasai manisnya ukhuwah islamiyah. Kami secara sedar dan yakin seriouslytakaful.com akan dapat membantu anda dalam melindungi kewangan peribadi.

SEPERTI MANA DIGARISKAN OLEH BANK NEGARA

Detailed,
step by step consulting guide


LANGKAH 1

Establish client-adviser relationship

MEWUJUDKAN HUBUNGAN PELANGGAN-PENASIHAT

Before a financial plan can be initiated, we need to form a common ground with the financial planning clients. Together, we need to determine the work to be done and what terms, conditions, and limitations there might be. This is a mutual process.

Hubungan yang baik semestinya bermula dengan komunikasi dua hala yang berkesan. Kami akan sedaya-upaya untuk bersikap telus dan professional semasa kami memberi maklum balas kepada pelan Takaful yang telah anda pilih. Malah kami akan tidak segan untuk menjawab segala soalan yang berkaitan termasuk jumlah komisyen yang kami akan terima.


LANGKAH 2

Gather client data, including goals

MENGUMPULKAN DATA DAM MAKLUMAT KEWANGAN

Before any plan can be analyzed, we must gather your data and goals. Each detail of the financial planning process is guided by the clients’ goals. Its success will depend on the quality and clarity of the information communicated to us. We will complete a detailed financial fact-find to capture all relevant information in relation to your finances.

Sebelum sebarang pelan dianalisis, kami akan mengumpulkan data dan tujuan anda. Setiap perincian proses perancangan kewangan dipandu oleh matlamat pelanggan. Kejayaannya pelan bergantung sepenuhnya kepada kualiti dan kejelasan maklumat yang disampaikan oleh anda. Kami akan melengkapkan carian fakta kewangan terperinci untuk merekodkan semua maklumat kewangan anda.


LANGKAH 3

Analyse and evaluate client’s financial matters

MENGANALISIS AND MENILAI KEADAAN KEWANGAN

In this stage, we will reviews all of the data and relevant documents. We will uses our knowledge, experience, and the expertise of other professionals in the areas of tax, estate planning, and insurance to develop strategies, recommendations, and others to help the client meet his or her goals.

Kami akan pertimbangkan semua aspek keadaan anda untuk menentukan apa yang perlu anda lakukan untuk mencapai matlamat anda. Bergantung pada perkhidmatan apa yang anda minta, ini termasuk menganalisis aset, liabiliti dan aliran tunai anda, perlindungan Takaful semasa, pelaburan, atau strategi cukai.


LANGKAH 4

Develop and present financial planning recommendations and/or alternatives

MEMBINA DAN MEMPERSEMBAHKAN CADANGAN/PILIHAN DAN ALTERNATIF

We will meet (online) to go over the financial plan to discuss the various recommendations, options, and alternatives before a plan is finalized. We will recommend strategies that you should consider if you wish to achieve the financial goals that you have previously established and prioritized .

Kita akan bertemu (dalam talian) untuk membahas pelan kewangan yang membincangkan pelbagai cadangan, pilihan, dan alternatif sebelum pelan ini diterima pakai. Kami akan mengesyorkan strategi yang harus anda pertimbangkan jika anda mahu untuk mencapai matlamat kewangan yang telah anda tetapkan sebelum ini.

LANGKAH 5

Implement the financial planning recommendation

MELAKSANAKAN PELAN TINDAKAN

You are responsible for implementing the financial plan that has been thoroughly discussed Step 5. We will also adequately explain the importance of staying with the financial plan so that you can see positive results.

Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan pelan kewangan yang telah dirancang selari dengan perbincangan di Langkah 5. Kami juga aakan menerangkan secukupnya kepentingan untuk kekal dengan pelan kewangan sehingga anda dapat melihat hasil positif.

LANGKAH 6

Monitor and review client’s profile

MEMANTAU DAN MENGKAJI

Without monitoring, it would be difficult or impossible to determine if the clients’ goals were being met or if progress toward those goals were being made. The financial plan need to be monitored and reviewed especially when you face unforseen circumstances.

Tanpa pemantauan, sememangnya sukar atau mustahil untuk menentukan apakah tujuan anda tercapai atau melihat pencapaian semasa. Semestinya pelan kewangan perlu dipantau dan dikaji jika ia memerlukan pengubahsuaian atas faktor-faktor luar jangka.

HUBUNGI KAMI

Anda berminat ?
Jom jadi IFAR bersama ASWA.